Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-128

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Марияна Драганова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/388-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

164166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване на дворните площи на ДГ „Мечо Пух”, УПИ І от кв. 148 по плана на гр. Габрово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000, 45236210, 45311200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки
Работи по свързване на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

19/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2017  (дд/мм/гггг)