BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Александър Стоманчев - главен инспектор отдел ТИИК, България 7000, Русе, Тел.: 082 881615, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ruse-bg.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/288/index.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687-крайбрежна ивица на гр. Русе

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45317200, 31170000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на трансформатори
Трансформатори


Срок за получаване на офертите

16/06/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2017  (дд/мм/гггг)