Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР-03-03-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Севдалина Ненкова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818436, E-mail: nenkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/387-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на компютри и фотоапарат за ОИЦ-Габрово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

08/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № BG05SFOP001-4.001-0019 „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“, Оперативна програма „Добро управление”

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание в сградата на Община Габрово на 09.06.2017г. от 10.00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2017  (дд/мм/гггг)