BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201587

BG323, Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе, ул. Райко Даскалов 16, За: Калоян Иванов Копчев, България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1275.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44500000, 31500000, 31300000, 31700000, 39715300, 44411000

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Осветителни уреди и електрически лампи
Изолирани жици и кабели
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности
Водопроводно оборудване
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

08/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2017  (дд/мм/гггг)