BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128501598

BG343, МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682204, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=630.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Описание на обекта на поръчката 1. Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура съгласно спецификация по заявка и утвърден образец на Възложителя в рамките на определения в проекто-договора начин. 2. „Услугата по изготвяне и доставка на медицинските формуляри”, „Доставката на канцеларски материали” и „Доставката на хартия за медицинска апаратура” са разделени на три обособени позиции съгласно „Спецификация към обществена поръчка за "Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура" по-долу, като кандидатът може да кандидатства както поотделно за всяка позиция, така и общо за всички, в зависимост от желанието си. Кандидатства се общо за всички номенклатурни единици по конкретната позиция, тоест е възможен само един спечелил за отделна обособена позиция. Некандидатстването дори за една номенклатурна единица от съответната обособена позиция, автоматично отстранява участника за тази позиция. 3. Услугата или доставката се извършва в количество и вид, съгласно изготвяните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодични заявки до 12 часа от изпращането на същите по факс или електронна поща, според нуждите. 4. Крайната цена на услугата по изготвянето и доставката на медицински формуляри, доставката на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура се формира в левове (без ДДС) до краен получател франко болницата със всички включени разходи, заплати, такси и транспорт по обслужване на доставката или услугата. 5. Спечелилият кандидат от обособена позиция „Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри” ще изготвя формулярите по заявка и утвърден образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При заявяване на нов формуляр от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се съставя двустранно подписан протокол, като цената на формуляра ще се изчислява на база цени на отделните компоненти от Предлагана цена от офертата на спечелилия кандидат. Приблизителната обща стойност на формулярите, които ще бъдат заявени за период на договора е около 30000 лв. без ДДС, като стойността е изчислена на база заявени формуляри през миналата година и предполагаемо количество за следващата и не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване. След изготвянето и доставката на медицинските формуляри ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги достави в Административна сграда или болничен склад /според указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, като срока по изготвянето и доставянето трябва да е не повече от 12 часа. 6. Посочените количества от „Спецификация към обществена поръчка за "Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура" по-долу са прогнозни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода на съответните договори. 7. Всеки един кандидат може да получи разяснение за медицинските формуляри и други условия посочени в обявата всеки работен ден от 08.00 до 16.00 ч. по време на срока за представяне на офертите в административната сграда на болницата, 2 ет. след предварителна уговорка на телефон 046/682275 – Желязка Христова. 8. Договорите ще бъдат сключени за срок от една календарна година или съгласно условията в проекто-договора. Срок на разсрочено плащане – не повече от 60 дни. Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от Министерство на образованието, приходи от НЗОК. Условия за отваряне на офертите: Дата: 08.06.2017 г. Час: 10:00 Място: гр.Ямбол 8600, ул. Панайот Хитов 30, МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД – гр. Ямбол, малка заседателна зала Обявата и всички допълнителни документи и специификации могат да бъдат изтеглени от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=630 Обявата е валидна до 07.06.2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39263000, 79810000 (TA31) , 33198000

Описание:

Офис принадлежности
Услуги по печатане на печатни изделия (За формуляри )
Изделия от хартия за болнична употреба


Срок за получаване на офертите

07/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи: 1. Опис на представените документи; 2. Административни сведения, включително ЕИК 3. При участник-обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП; 5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП, включващо: 6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /нотариално заверено/; 6.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; 6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 6.4. декларация за срока на валидност на офертата – минимум 6 месеца; 6.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 7. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с . друг участник; 8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 9. Ценово предложение - Изготвя се съгласно приложение 1 към документацията Предложената цена в „Ценово предложение“ трябва да е посочена в лв. без ДДС и задължително да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на хартиен и електронен носител /xls формат/. 10. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 11. Декларация, че участника е съгласен със срока на разсрочено плащане 12. Списък на обособените позиции , за които се участва 13. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП /Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява/. 14. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители и съответно декларация за съгласие на участите като подизпълнител – ако има подизпълнител всички изискуеми документи и за него съгласно ЗОП и ППЗОП 15. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП 16. Декларация по по чл. 101, ал. 10 от ЗОП 17. По обособена позиция №1 “услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри” качеството се гарантира с представянето на следните документи: - Декларация - описание на печатната база, техническото оборудване и транспортните средства, с които ще разполага кандидата ако спечели обособената позиция с приложени документи, доказващи собствеността или ползването /с подпис и мокър печат на кандидата/ - Кандидатите, които не са производители представят сключен с производител договор за извършване на печатни услуги или договор за отпечатване по спецификация, или др. - Качеството на формулярите трябва да отговаря на медицинските стандарти на МЗ, изискванията на действащото НРД, БДС или еквивалентно, изискванията от обявата и на тези на Възложителя; 18. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя в тръжната документация; Критерий за оценка - най-ниска цена или съгласно обявата

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2017  (дд/мм/гггг)