Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12/12-00-25

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравоосигурителна каса Монтана, бул. Трети март №41, За: Даниела Пъневска, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/857.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Монтана”. Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Монтана обхваща: външно измиване на автомобил, комплексно измиване на автомобил (външно и вътрешно), измиване на двигател, пране на тапицерия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

30/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първонаалния срок за подаване на офертите се удължава до 17:00 часа на 30.05.2017. Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 31.05.2017 г. от 13:00 часа в сградата на РЗОК Монтана , бул. Трети март №41, атая 102.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2017  (дд/мм/гггг)