Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 40-74

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет «Св. Климент Охридски», бул. Цар Освободител № 15, За: Бистра Петрова или Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/s_birane_na_oferti_s_obyavi.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31200000, 31300000, 31500000, 31400000

Описание:

Уреди за разпределение и управление на електричество
Изолирани жици и кабели
Осветителни уреди и електрически лампи
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента


Срок за получаване на офертите

31/05/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/05/2017  (дд/мм/гггг)