Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д 40-73

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител № 15, За: Ирена Георгиева, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на хигиенни материали“; Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на хигиенни материали (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП)“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39224300, 33711900, 39525600, 39831000, 39831200, 39831220, 39831240, 39831300

Описание:

Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството
Сапун
Кърпи за съдове
Перилни и почистващи препарати
Детергенти
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества
Почистващи препарати за подове


Срок за получаване на офертите

05/06/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/05/2017  (дд/мм/гггг)