Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-21-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201499

BG322, Районна здравноосигурителна каса - Габрово, ул. Отец Паисий 25, За: Момчил Недев; Веселин Михов, България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/806.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Габрово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34913000, 44316000, 31500000, 31680000, 31681000, 31681100

Описание:

Различни видове резервни части
Железария
Осветителни уреди и електрически лампи
Електрически принадлежности и аксесоари
Електрически аксесоари
Електрически контакти


Срок за получаване на офертите

08/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/05/2017  (дд/мм/гггг)