Версия за печат

BG-Куклен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115148365

BG421, Социална фондация Инди - Рома 97, ул. Александър Стамболийски 52, За: г-жа Албена Костадинова, България 4101, Куклен, Тел.: 088 9708630, E-mail: indiroma@mail.bg, Факс: 03115 2165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://indiromanews.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://indiromanews.com/?page_id=18.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49930 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

05/06/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 06.06.20176г. в 09:00ч. в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 52, СФ Идни Рома 97

Дата на изпращане на настоящата информация

25/05/2017  (дд/мм/гггг)