Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-108

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Весела Симидчиева, България 1431, София, Тел.: 02 9159452, E-mail: vsimidchieva@uhsek.com, Факс: 02 9159453

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на Комплект за инфузия на транексамова киселина за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

30/05/2017 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферираните медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на ЗМИ, на съответната наредба по чл. 18 от ЗМИ и минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация – Приложение № 9 към обявата. Срокът на годност на медицинските изделия, следва да бъде не по-малък от 80% от указания върху опаковката, към датата на приемо-предавателния протокол. Срок на доставка на медицинските изделия: до 24 (двадесет и четири) часа, от датата на получаване на писмена заявка.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2017  (дд/мм/гггг)