Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

№ O-23052017-205

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост №20, За: Соня Георгиева, Румяна Иванова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600809, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600809

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-23052017-205?preview=true.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции“: Обособена позиция № 1 (ОП 1): „Доставка на 5 бр. компютърни конфигурации”; Обособена позиция № 2 (ОП 2): „Доставка на 8 бр. лазерни принтери”; Обособена позиция № 3 (ОП 3): „Доставка на 2 бр. таблети”; Обособена позиция № 4 (ОП 4): „Доставка на 2 бр. документни скенери”; Обособена позиция № 5 (ОП 5): „Доставка на 1 бр. лаптоп”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000, 30100000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


Срок за получаване на офертите

05/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти се подават в деловодството на Община Добричка, гр.Добрич, ул. „Независимост” №20. Отварянето на офертите ще се извърши на 06.06.2017г. в 10:00ч. в сградата на община Добричка ст. 102 Всички изисквания и условия за подаване на оферта са посочени в обявата и документацията на адрес: http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-23052017-205?preview=true

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2017  (дд/мм/гггг)