Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Kирил Маринов Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 9224176; 02 9224191, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30834 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Придобиване на компютърно оборудване “ с обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1- Придобиване на цветен широкоформатен скенер, формат А0 – 1 брой, , с прогнозна стойност до 12 500 лв.без вкл. ДДС и Техническа спецификация № ДОП – 3/2017 г, публикувана в Профила на купувача на Възложителя; - Обособена позиция № 2- Придобиване на цветен широкоформатен плотер, формат А0 - 1 брой, с прогнозна стойност до 16 667 без вкл. ДДС и Техническа спецификация № ДОП- 4/2017г., публикувана в Профила на купувача на Възложителя; - Обособена позиция № 3- Придобиване на лазерни принтери - 8 броя, с прогнозна стойност до 1667 без вкл. ДДС и Техническа спецификация № А76.0487.09,, публикувана в Профила на купувача на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

31/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Място за изпълнение на доставката: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 3.Участниците могат да подават оферти както за една, така и за всички обособени позиции. 4. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 6. Участникът/ите, определен/и за изпълнител/и, при подписване на договора следва да представи/ят документи по чл.58, ал.1, т.1-2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура в български лева по банков път. 8. Отваряне на офертите - на 01.06.2017 г., 10.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2017  (дд/мм/гггг)