Версия за печат

BG-Велики Преслав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886 404382, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82oFA-cMn.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на части за машини използвани в селското и горското стопанство на ТП „ДГС Преслав”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


Срок за получаване на офертите

26/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2017  (дд/мм/гггг)