Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РКП17-ДР-00-254

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Иванка Иванова, България 1330, София, Тел.: 00359 29217265, E-mail: ip_ivanova@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата Обществена поръчка е с предмет – инженеринг – „Проектиране, реконструкция и изграждане на 14 броя детски площадки на открито в 5 броя детски заведения и 4 броя междублокови пространства – за деца до 3 години и от 3 до 12 години”, по четири обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки в: жк.”Красна поляна” 1 ч.- УПИ II, кв.25, междублоковото пространство на бл.26А, бл.26Б и бл.26В – 1 бр. детска площадка; жк.”Красна поляна” 3 ч.-УПИ II, кв.10Б, междублоковото пространство на бл.340 и бл.340А – 1 бр. детска площадка; жк.”Красна поляна” 3 ч., УПИ I, кв.10, ДГ №54”Дъга”– 2 бр. детски площадки”; 2.Обособена позиция №2 – „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки в: жк.”Разсадник-Коньовица”- УПИ I, кв.77, междублоковото пространство на бл.80 и 57 СОУ - 1 бр. детска площадка; жк.”Разсадник-Коньовица”- УПИ I, кв.100, междублоковото пространство на бл.20, бл.20А и бл.20Б, АОС№ 711/04г. - 1 бр. детска площадка”; 3.Обособена позиция №3 – „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки в: жк.”Красна поляна” 1 ч., УПИ II, кв.22, ДГ №126 „Тинтява” филиал – 2 бр. детски площадки; жк.”Красна поляна” 2 ч., УПИ II, кв.16, ДГ №126”Тинтява”– 2 бр. детски площадки”; 4.Обособена позиция №4 – „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки в: жк.”Красна поляна” 1 ч., УПИ I, кв.24, ДГ №196”Шарл Перо” – 2 бр. детски площадки; жк.”Западен парк”, УПИ IV, кв.18, ДГ №130”Приказка” – 2 бр. детски площадки.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

22/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в деловодството на район „Красна поляна”-СО в запечатана, непрозрачна опаковка лично от участника или от упълномощен от него представител или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Адресът за получаване е: П.К.1330, гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25. Работното време на деловодството е от 08:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. На опаковката се изписва наименованието на обществената поръчка: „Проектиране, реконструкция и изграждане на 14 броя детски площадки на открито в 5 броя детски заведения и 4 броя междублокови пространства – за деца до 3 години и от 3 до 12 години” и наименованието и номера на Обособената позиция, за която кандидатства участникът. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен по-горе в Раздел ІІІ или са представени в незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Адрес: гр. София, П.К.1330, район 'Красна поляна", ул."Освобождение" №25. Място на отваряне на офертите: на 23.05.2017г. от 10:00часа в сградата на администрацията на район "Красна поляна"-СО, ет.2, стая 206.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2017  (дд/мм/гггг)