BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

O-15052017-204

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост №20, За: Теодора Веселинова Василева, България 9300, Добрич, Тел.: 0888 295651, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-15052017-204?preview=true.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка, се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и депониране на битови и строителни отпадъци. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90533000

Описание:

Услуги по управление на сметища


Срок за получаване на офертите

22/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Нужната допълнителна информация ще намерите на профила на купувача, посочен в РАЗДЕЛ I на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2017  (дд/мм/гггг)