Версия за печат

BG-Приморско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1069

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540222

BG341, Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо, улица Трети март 82а, За: Мария Томова-юрисконсулт, България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33197, E-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com, Факс: 0550 33197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsropotamo@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1069.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316400

Описание:

Електрически материали
Железарски изделия


Срок за получаване на офертите

23/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2017  (дд/мм/гггг)