Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-6-s-predmet-quot-Izvarshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-po-pochistvane-vazstanovyavane-i-hidroizolatziya-na-piteini-vodoemihtml.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строително -ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от „ВиК” ЕООД – Пловдив.Видове строително-ремонтни работи, които ще бъдат извършвани:Почистване на бетонна повърхност и налепи от тиня, почистване на фуги, направа изолация на фуги, направа на двупластова хидроизолация по бетонови повърхности. Обекти на поръчката са: Напорен резервоар V=2000m3 – хидроизолация на водните камери, местност „Бозалан”, община Сопот, напорен резервоар V=900m3 за Ново село – хидроизолация на водните камери, община Стамболийски, напорен резервоар V=625m3 за село Първенец – хидроизолация на водна камера, община Родопи, напорен резервоар V650m3 за селата Поповица, Селци и Милево – хидроизолация на водна камера, община Садово. Възложителят ще заплаща възложените строително - ремонтни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използува такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт, изготвяне на Акт обр. 19 и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45247270

Описание:

Строителни и монтажни работи на водохранилища


Срок за получаване на офертите

30/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2017  (дд/мм/гггг)