Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

O-04052017-199

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост №20, За: инж. Атанас Пангаров, България 9300, Добрич, Тел.: 088 5965573, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-04052017-199?preview=true.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка на инвестиционен проект по част Пътна и организация на движението за монтиране на изпъкнали изкуствени напречни неравности, повдигната пешеходна пътека, върху републикански път II-29 в село Стожер.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71322500

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението


Срок за получаване на офертите

30/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Нужната допълнителна информация ще намерите на профила на купувача, посочен в РАЗДЕЛ I на настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2017  (дд/мм/гггг)