BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

O-11052017-203

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост №20, За: инж. Петър Димитров, България 9300, Добрич, Тел.: 088 5183044, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-11052017-203?preview=true.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на малогабаритен трактор- втора употреба с прикачен инвентар“, като тракторът трябва да бъде с задвижване на четирите колела (4х4), хидравлично кормилно управление и с минимална мощност – 22 к.с. Да разполага с Прикачна система – 3 точкова, универсална и прикачен инвентар: употребявана ротационна фреза и нова дискова косачка с работна ширина минимум 1,25м., като още техническите параметри и изисквания са посочени в техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16720000

Описание:

Трактори втора употреба


Срок за получаване на офертите

23/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Нужната допълнителна информация ще намерите на профила на купувача, посочен в РАЗДЕЛ I на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2017  (дд/мм/гггг)