Версия за печат

BG-гр. Малко Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG341, ТП ДГС Малко Търново при ЮИДП ДП гр. Сливен, гр. Малко Търново, ул. Никола Вапцаров, № 8, За: Марин Падинков, България 8162, гр. Малко Търново, Тел.: 0889-130188, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, Факс: 05952-3180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dgsmalkoturnovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1049.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

13744.86 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за транспорт на хора и материали за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000, 60100000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

19/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2017  (дд/мм/гггг)