Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

O-09052017-200

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост №20, За: инж. Петър Димитров, България 9300, Добрич, Тел.: 088 5183044, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-09052017-200?preview=true.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на високопроходими автомобили по обособени позиции“: Обособена позиция №1: Доставка на един брой високопроходим автомобил; Обособена позиция №2: Доставка на един брой високопроходим автомобил. Aвтомобилите трябва да са нови, неупотребявани, високопроходими с задвижване на четирите колела, като още техническите параметри и изисквания са посочени в техническата спецификация, неразделно приложение към настоящата документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост


Срок за получаване на офертите

19/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Нужната допълнителна информация ще намерите на профила на купувача, посочен в РАЗДЕЛ I на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/05/2017  (дд/мм/гггг)