Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г. С. Раковски - 29, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 0889 121201, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

63973 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Стамболийски.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

02/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация за процедурата може да бъде намерена на интернет страницата на Община Стамболийски - "Профил на купувача" - http://stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44

Дата на изпращане на настоящата информация

09/05/2017  (дд/мм/гггг)