Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

800

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist@viktg.com, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170505tLBa664981.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Автомобилна застраховка Пълно Каско, Застраховка Отговорност на ръководители и длъжностни лица и Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, при следните обособени позиции: Позиция №1 - Автомобилна застраховка Пълно Каско; Позиция №2 - Застраховка Отговорност на ръководители и длъжностни лица; Позиция №3 - Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66516500

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Професионална отговорност"


Срок за получаване на офертите

12/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2017  (дд/мм/гггг)