Версия за печат

BG-гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

19-2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. „Марица“ № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, България 4002, гр. Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1296.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54140 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на мултимедийно оборудване на мултифункционална зала в Университет по хранителни технологии. Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: •Доставка на мултимедийно конферентно оборудване, монтаж/инсталиране, конфигуриране и тестване на оборудването, обучение на персонала на Възложителя за работа с него; • Условия за гаранционна поддръжка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32322000

Описание:

Мултимедийно оборудване


Срок за получаване на офертите

05/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Друга информация

Документацията за участие и образците на необходимите за изготвяне и окомплектоване на офертата документи (ЕЕДОП, декларации, техническо и ценово предложения и др.) - приложения към обявата са достъпни на посочения в Раздел I.1) адрес на профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/05/2017  (дд/мм/гггг)