BG-Никопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. „Васил Левски” № 27, За: инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 06541-2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541-3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170502jFWp8372471.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15320000, 15831000, 15842000, 15860000, 15980000, 15332310

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодови и зеленчукови сокове
Захар
Шоколадови и захарни изделия
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Минерални води и безалкохолни напитки
Ядки, печени или осолени


Срок за получаване на офертите

10/05/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта).

Дата на изпращане на настоящата информация

02/05/2017  (дд/мм/гггг)