Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.77

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж. Биляна Малинова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170427QTiL828207.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

242069.55 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ОКОЛОВРЪСТНОТО ШОСЕ В АСЕНОВГРАД В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕТО ПО УЛИЦИТЕ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ И „КНЯЗ БОРИС I“ДО МОСТА ПРИ „ПОЛИГРУП“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи


Срок за получаване на офертите

11/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 12.05.2017 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2017  (дд/мм/гггг)