Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-01-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG344, община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З. Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.bg/page/obiava_za_obshtestvena_porachka_na_stojnost_po_chl20_al3_ot_zop_s_predmet_izbor_na_izpalnitel_na_str-947-1.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

179888.6 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, кв.8 кв.9 и кв.109 с.Ягода Община Мъглиж –втори етап“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45246100

Описание:

Строителни и монтажни работи на стени на реки


Срок за получаване на офертите

03/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2.Административни сведения/Образец №2/, заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 3.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 7. Декларация от членове на обединение /Образец №8/; 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №13/; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/; 11. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти четвърта група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – копие от удостоверение и валиден талон към него; 12. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" – копие от застраховката; 13. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/; 14. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 15. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 16. Техническо предложение /Образец №9/; 17. Ценово предложение/ Образец № 11/. Информация за поставените от възложителя минимални изисквания към участниците, както и изготвените от възложителя образци, са достъпни в профила на купувача в указанията към участниците. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, финансиране не е осигурено. Договорът, сключен с избрания за изпълнител участник, ще влезе в сила от момента на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране от МКВПМС.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2017  (дд/мм/гггг)