Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 509

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Валери Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65825 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Комунално битови услуги /наем на бани, полеви мивки и душове/

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98000000, 98300000, 98330000

Описание:

Други обществени, социални и персонални услуги
Други услуги за населението
Услуги по поддържане на физическото състояние


Срок за получаване на офертите

04/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/04/2017  (дд/мм/гггг)