Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-03-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса-Разград, бул. Бъл;гария 36, За: Зорница Евгениева, Стилиан Стефанов, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1060.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар в РЗОК-Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316000

Описание:

Електрически материали
Железария


Срок за получаване на офертите

02/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 03.05.2017 г. в 10:00ч. Място на отваряне на офертите: Разград, бул."България"36, II-я етаж, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2017  (дд/мм/гггг)