BG-Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

79

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, община Мирково, 2086 село Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. Александър Стамболийски № 35, За: инж. Цветелина Костова, България 2086, Мирково, Тел.: 07 1822286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07 1822250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

24/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място за отваряне на офертите: 27.04.2017 г. /четвъртък/, 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" №35, етаж 2, Конферентна зала №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/04/2017  (дд/мм/гггг)