Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09-02-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1083.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ с три обособени позиции: Позиция 1: Хартиени изделия и спомагателни материали; Позиция 2: Ароматизатори, препарати за WC и препарати за отпушване на канализационни тръби; Позиция 3: Хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33760000, 39831300, 39831600, 39822000, 19640000, 39811110, 39811100, 39224330

Описание:

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Почистващи препарати, съдържащи сода каустик
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)
Освежители за въздух (ароматизатори)
Кофи


Срок за получаване на офертите

02/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка

Дата на изпращане на настоящата информация

21/04/2017  (дд/мм/гггг)