Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен Онкологичен Център- Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента"по Техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

28/04/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП е публикувана на интернет страницана на АОП, както и на профила на купувача на КОЦ-Шумен ЕООД в раздел Информация за обява. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на КОЦ-Шумен ЕООД -4 етаж. Офертите ще бъдат отворети на 03.05.2017 г. от 11.00 часа в Офис – счетоводство ет.4 при „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен ул.Васил Априлов №63

Дата на изпращане на настоящата информация

20/04/2017  (дд/мм/гггг)