Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050121

BG321, [„Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Териториално поделение Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица], ул. Ангел Кънчев № 29, За: Никола Воденичаров - зам.директор и Георги Георгиев - гл. счетоводител, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 28023; 0618 60039, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица ” гр.Горна Оряховица , при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000

Описание:

Бои


Срок за получаване на офертите

28/04/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2017  (дд/мм/гггг)