Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000900163

BG422, Център за психично здраве(ЦПЗ) - Хасково ЕООД, кв.Болярово, ул.Перущица №2, За: Живка Колева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 668497, E-mail: odpzs-hs@breza.net, Факс: 038 668850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. cpz.pamicom.net..

Адрес на профила на купувача (URL): www. cpz.pamicom.net..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД” Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 278 броя номенклатурни единици. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на порячката. Оценяването се извършва за цялата позиция. Общата прогнозна стойност възлиза на 53 500лв. /петдесет и три хиляди и петстотин лева / без ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

27/04/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта , която следва да отговаря на изискванията на ЗОП , ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в профила на купувача. Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Дата и час на отваряне на офертите : 28.04.2017г. от 11,00 часа в сградата на ЦПЗ-Хасково ЕООД, гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2 , кабинета на управителя, на шести етаж

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2017  (дд/мм/гггг)