Версия за печат

BG-гр. Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

004

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36,, За: инж. Златинка Кирякова, България 8260, гр. Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: zpkirqkova@abv.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на ограда на филиал на ДГ „Ален мак“ гр. Царево, Община Царево“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45342000

Описание:

Монтажни работи на огради


Срок за получаване на офертите

26/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Линк към публикуваната обява: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-na-oferti-s-obyava/item/1539-obyava-za-sabirane-na-oferti-za-dostavka-i-montazh-na-ograda-na-filial-na-dg-alen-mak-gr-tzarevo-obshtina-tzarevo Дата и час на отваряне на офертите: 27.04.2017 г., 10:00 часа Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2017  (дд/мм/гггг)