Версия за печат

BG-гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1430

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, проф. Карен Бриянов Джамбазов, д.м., бул. Пещерско шосе №66, За: Ангел Стоянов, България 4002, гр. Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: unihosp@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unihosp.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170411eyXm4614836.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30234300

Описание:

Компактдискове (CD)


Срок за получаване на офертите

25/04/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2017  (дд/мм/гггг)