Версия за печат

BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9062878

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=223.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ” Доставката на горива, чрез периодична покупка с карти за безналично разплащане, за служебните автомобили, собственост на Община Ковачевци ще става по списък, представен от възложителя при подписване на договор за изпълнение. Доставките ще се извършват на търговските обекти – бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / негов представител ще отива до там със съответния автомобил.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан


Срок за получаване на офертите

24/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен първоначално определения срок за подаване на оферти, съгласно раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 25.04.2017 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2017  (дд/мм/гггг)