Версия за печат

BG-с.Якимово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000320979

BG312, Община Якимово, с.Якимово, ул.Европа № 8, За: Константин Василев Владов, България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9900, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9906

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iakimovo.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

93476 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" в обособени позиции: Обособена позиция 1: "Строително-ремонтни работи (СРР) и създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" Обособена позиция 2: „Закупуване на обзавеждане и оборудване за СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000, 39711000, 39721100, 39711100

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Електродомакински кухненски уреди
Домакински уреди за готвене
Хладилници и фризери


Срок за получаване на офертите

20/04/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за участниците е налична и достъпна на адреса на профилана купувача на възложителя. Отваряне на офертите ще се извърши на 21.04.2017г. от 10:30 часа, в заседателната зала на сградата на общинска администрация в с.Якимово на адрес ул.Европа №8

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2017  (дд/мм/гггг)