BG-Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

----------------------

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, община Мирково, 2086 село Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. Александър Стамболийски № 35, За: инж. Цветелина Костова, България 2086, Мирково, Тел.: 07 1822286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07 1822250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

21/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изисквания към техническите и професионални способности на участниците: 1. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да е изпълнявал през предходните 3 (три години), считано от датата на подаване на офертата доставки, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Доказва се със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Забележка: За доставки със сходен предмет ще се считат доставки на хранителни продукти и/или доставка на хигиенни препарати и материали от посочените в настоящата поръчка. 2. Участникът следва да разполага с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или търговия на дребно и/или едро с всички хранителни продукти (от животински или неживотински произход), който обект следва да е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните. Доказва се чрез представяне на заверено копие на удостоверението за регистрация на обекта за търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. В горепосоченото удостоверение за търговия с храни, издадено на името на участника, следва да бъде отбелязано, че кандидатът отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004, а за храни от животински произход и на Регламент (EO) 853/2004. 3.Участникът следва да разполага с транспортно/и средство/а – собствено/и или наето/и за изпълнение предмета на обществената поръчка, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни. Посоченото изискване участникът следва да докаже като представи: а) Документ за собственост /талон/ и/или договор за наем на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни - заверени копия с текст «вярно с оригинала», подпис и печат. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката. б) Удостоверение за регистрация на транспортното средство по буква а), съгласно чл. 12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ - заверено копие; в) Декларация, че представените удостоверения за регистрация на транспортни средства и обекти за производство или търговия с храни са актуални и няма образувани производства по отнемането им; Офертата се се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, като всички документи са систематизирани последователно, номерирани и подвързани в папка. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Офертата се подава в Община Мирково от участника, или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочват: - наименованието на участника - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес - наименованието на поръчката, за която се подава офертата. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/04/2017  (дд/мм/гггг)