BG-ПЛОВДИВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040070

BG421, КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН- ОБЩИНА ПЛОВДИВ, УЛ. МАКЕДОНИЯ №73А, За: Севдалина Цветкова, България 4004, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 276116, E-mail: jurist.south@gmail.com, Факс: 032 674130

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://south.plovdiv.bg/profil/?p=1942.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели; Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване; Обособена позиция ОП 3- Доставка на килими и инвентар; Обособена позиция ОП 4- Доставка на кухненска посуда.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000, 39100000, 39300000, 39500000, 39700000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Различно оборудване
Текстилни изделия
Домакински уреди


Срок за получаване на офертите

24/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обособена позиция № 4 е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 12 ЗОП, във вр. с чл. 80 ППЗОП, обособена позиция № 4 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т.46 от ДР на ЗОП, или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното или професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/04/2017  (дд/мм/гггг)