Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, 4210, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 0889 121201, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.stamb.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Реконструкция на ул. "Цар Симеон" от о.т.451 до о.т. 455-гр.Стамболийкси

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233222

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка


Срок за получаване на офертите

25/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на СМР в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство за реконструкция на ул. "ЦАР СИМЕОН" от О.Т. 451 до О.Т. 455 – гр. Стамболийски – включва фрезоване на стара асфалтова настилка, разваляне на стара тротоарна настилка и изграждане бордюри, тротоари, паркоместа, преасфалтиране, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и достъпна среда за хора с увреждания. Подмяна на стари капаци за РШ и ДШ. Направа на тръбна канална мрежа. Предмета на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. 1. Срок на действие на договора за изпълнение: не по-късно от 180 месеца 2.Срокът за изпълнение на строителството: Срокът за изпълнение на строителството се предлага от участниците, съгласно техническото предложение на същите. 3.Място за изпълнение на поръчката: Територията на гр. Стамболийски, ул. "ЦАР СИМЕОН" от О.Т. 451 до О.Т. 455. 4.Срок за валидност на офертата: 25.10.2017 г. 5.Възможност за представяне на варианти в офертите: Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/04/2017  (дд/мм/гггг)