Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, За: Златинка Кирякова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: zpkirqkova@abv.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на улична канализационна мрежа: главен клон 1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи сградни канализационни отклонения в гр.Царево, зона „Север“, Община Царево.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

27/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Линк към профила на купивача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-na-oferti-s-obyava/item/1533-obyava-za-sabirane-na-oferti-za-izgrazhdane-na-ulichna-kanalizatziya-za-kv-114-124-125-i-126-po-plana-na-gr-tzarevo-podobekt-glaven-klon-1-ot-rsh-6-do-rsh-sasht-klon-1-klon-5-i-prilezhashti-sko-gr-tzarevo-zona-sever-obshtina-tzarevo Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 28.04.2017 г., 10:00 часа Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2017  (дд/мм/гггг)