Версия за печат

BG-Котел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

970

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540153

BG342, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Котел, обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. Професор Павлов № 57, За: инж.Неда Колева Ангелова, България 8970, Котел, Тел.: 0453 42373, E-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, Факс: 0453 42920

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgskotel.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/970.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици“ за нуждите на ТП „ДГС Котел“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

26/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти се отварят на публично заседание в Административната сграда на ТП "ДГС Котел", адрес: гр. Котел, ул. "Професор Павлов" №57, обл. Сливен. Дата и час на отваряне на офертите:13:00 часа на 27.04.2017г. Критерий за оценка - "най-ниска цена".

Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2017  (дд/мм/гггг)