Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-09-98

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201660

BG343, НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. Д-р П. Брънеков №1, За: Кремена Николова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1375.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Ямбол

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

18/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, първоначалния срок за подаване на офертите е удължен до 17.30 ч. на 18.04.2017г. отварянето на офертите, ще се извърши на 19.04.2017г., в сградата на РЗОК Ямбол, ет.3, заседателна зала в 10.30ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2017  (дд/мм/гггг)