Версия за печат

BG-гр. Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-289

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201484

BG313, Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)- Враца, ул. Иваница Данчов №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1158.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44520000, 44411000, 39715000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване


Срок за получаване на офертите

24/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2017  (дд/мм/гггг)