Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201568

BG314, Районна здравноосигурителна каса Плевен, , ул.“Княз Александър Батенберг I “ №7, За: Венелина Петкова; Илиан Костов, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882572; 064 882570, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1250.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Плевен.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

20/04/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/04/2017  (дд/мм/гггг)