BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-03-68

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000649348

BG, Национална електрическа компания ЕАД, ул. Веслец 5, За: Антоанета Христова, България 1000, София, Тел.: 02 9263532, E-mail: ahristova@nek.bg, Факс: 02 9801971

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/pokani/813-17tp-719a044.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

47500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на ІР свързаност за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, „Почивно дело“, Предприятие ВЕЦ, Предприятие „Язовири и каскади“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64210000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения


Срок за получаване на офертите

19/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.04.2017 год. от 14:00 часа, в ЦУ на НЕК ЕАД, гр.София, ул. "Веслец" № 5, ет.6 - от комисия назначена от Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/04/2017  (дд/мм/гггг)