Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-184

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=140.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30612 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли“, Обособена позиция №2 “Доставка на спортни пособия“, по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18222200, 18231000, 18234000, 18331000, 18814000

Описание:

Ансамбли
Рокли
Панталони
Тениски
Обувки с горна част от текстилни материали


Срок за получаване на офертите

18/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект: „Да успеем всички заедно”, ДБФП BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/04/2017  (дд/мм/гггг)