BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

06

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: инж.Бранимира Бодурова- директор дирекция ХДЕТТОС, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66951, E-mail: bbodurova@mail.bg, Факс: 0722 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6607.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

61000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „ Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков”, включва доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков, в съответствие с Техническата спецификация, по конкретна заявка на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03451000

Описание:

Растения


Срок за получаване на офертите

19/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/04/2017  (дд/мм/гггг)